Odwołania są składane przez wnioskodawców w języku białoruskim lub rosyjskim w formie pisemnej lub elektronicznej, a także przedstawiane są ustnie. Pisemne odwołania składane są kurierem (kurierem), pocztą, podczas odbioru osobistego, poprzez umieszczenie uwag i (lub) sugestii w księdze uwag i sugestii. Apele ustne przedstawiane są podczas odbioru osobistego.

Pisemne odwołania obywateli, w tym przedsiębiorców indywidualnych, muszą zawierać:
– nazwę organizacji lub stanowisko osoby, do której skierowane jest odwołanie;
– nazwisko, imię, patronimik (jeśli istnieje) lub inicjały obywatela;
– adres jego miejsca zamieszkania (miejsca pobytu);
– stwierdzenie istoty odwołania;
– własnoręczny podpis obywatela (obywateli).

Pisemne odwołania osób prawnych muszą zawierać:
– nazwę organizacji lub stanowisko osoby, do której kierowane jest odwołanie;
— pełna nazwa podmiotu prawnego i jego lokalizacja;
– stwierdzenie istoty odwołania;
– nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne (jeśli istnieje) lub inicjały naczelnika lub osoby upoważnionej w ustalonej kolejności do podpisywania odwołań;
– własnoręczny podpis kierownika lub osoby należycie upoważnionej do podpisywania odwołań, poświadczony pieczęcią osoby prawnej.

Tekst odwołania musi być czytelny. Odręczne odwołania muszą być napisane wyraźnym, czytelnym pismem. W apelacjach nie wolno używać nieprzyzwoitych lub obraźliwych słów lub wyrażeń.

Do pisemnych odwołań składanych przez przedstawicieli wnioskodawców dołącza się dokumenty potwierdzające ich uprawnienia.

Wnioski powinny zawierać informację o wynikach ich uprzedniego rozpatrzenia wraz z załączeniem (jeśli są dostępne) dokumentów potwierdzających te informacje.

Pisemne odwołania mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia co do meritum, jeżeli:
— nie są napisane w języku białoruskim lub rosyjskim;
– nie zawierają nazwiska, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (miejsca pobytu) obywatela;
– nie zawierają pełnej nazwy osoby prawnej i adresu jej lokalizacji, nazwiska, imienia, patronimiku kierownika lub osoby należycie upoważnionej do podpisywania odwołań (w przypadku osób prawnych);
– nie zawierają własnoręcznego podpisu obywatela (obywateli) lub własnoręcznego podpisu kierownika lub osoby należycie umocowanej do podpisywania odwołań, poświadczonego pieczęcią osoby prawnej;
– zawierać nieczytelny tekst;
– zawierać nieprzyzwoitych lub obraźliwych słów lub wyrażeń;
– składane przez przedstawicieli wnioskodawców, a dokumenty potwierdzające ich uprawnienia nie są do nich dołączone;
– odwołania podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami o postępowaniu konstytucyjnym, cywilnym, cywilnym procesowym, gospodarczym, karnym procesowym, prawodawstwem określającym porządek postępowania administracyjnego, przepisami o postępowaniu administracyjnym, odwołania są odwołaniami pracowników do pracodawcy lub zgodnie z aktami ustawodawczymi ustanowił inny tryb składania i rozpatrywania takich odwołań;
– odwołania zawierają kwestie, których rozwiązanie nie leży w kompetencjach organizacji, do której zostały nadesłane, w tym czy uwagi i (lub) sugestie zgłoszone w księdze uwag i sugestii nie dotyczą działalności tej organizacji , indywidualnego przedsiębiorcy, nie odnoszą się do jakości towarów (sprzedawanych) przez nich, wykonanych prac, świadczonych usług;
– bez uzasadnionej przyczyny przekroczono termin na złożenie reklamacji;
– wnioskodawca złożył powtórne odwołanie, w tym wpisane do księgi uwag i sugestii, i nie zawiera ono nowych okoliczności istotnych dla merytorycznego rozpatrzenia odwołania;
– Korespondencja z wnioskodawcą w kwestiach określonych w odwołaniu została zakończona.

Odwołania ustne można pozostawić bez rozpatrzenia co do meritum, jeżeli:
– nie przedstawia się dokumentów potwierdzających tożsamość wnioskodawców, ich pełnomocników, a także dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników wnioskodawców;
– odwołania zawierają kwestie, których rozwiązanie nie leży w kompetencjach organizacji, w której odbywa się odbiór osobisty;
— wnioskodawca otrzymał już wyczerpującą odpowiedź na jego pytania podczas osobistego odbioru lub korespondencja z wnioskodawcą w takich sprawach została zakończona;
– wnioskodawca podczas odbioru osobistego dopuszcza użycie nieprzyzwoitych lub obraźliwych słów lub wyrażeń.

Wnioskodawca ma prawo wycofać swoje odwołanie przed merytorycznym rozpatrzeniem go poprzez złożenie odpowiedniego pisemnego wniosku.
Pisemne odwołania muszą być rozpatrzone nie później niż piętnaście dni, a odwołania wymagające dodatkowych badań i weryfikacji – nie później niż jeden miesiąc, chyba że akty ustawodawcze ustanawiają inny termin.
W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia kwestii wskazanych w odwołaniach konieczne jest wykonanie określonych czynności (wykonywanie pracy, świadczenie usług), otrzymanie informacji z państwa obcego w terminie przekraczającym miesiąc, do wnioskodawców nie później niż miesiąc od dnia następującego po dniu wpłynięcia odwołań przesyłane jest pisemne zawiadomienie o przyczynach przekroczenia terminu miesięcznego oraz o terminie tych czynności (wykonanie pracy, świadczenie usług) lub o terminie rozpatrzenia apelacje merytoryczne.